Cherry Picking DECO

Cherry Picking DECO

Sociālie tīkli

  • Facebook
  • Instagram
IzvēlneRādīt produktusNomas preču Grozs - €0.00

Nomas nosacījumi

Vēlamies Jūs iepazīstināt ar pāris nozīmīgiem nosacījumiem, kas būtu jāzina par nomas procesu.

Īsumā galvenie punkti apkopoti šeit, savukārt lapas noslēgumā variet iepazīties ar pilno nomas līgumu, kas būs nepieciešams pie inventāra saņemšanas.

Pasūtīšana

  1. Dodieties uz Pamatsadaļu Dekoru noma, tālāk izvēlieties kategoriju, ko vēlaties apskatīt (mēbeles, svečturi, LIELIE dekori vai cita kategorija). Ievērībai –  aiz produkta koda ‘#’ zīmes norādītais cipars, norāda kopējo produkta daudzumu noliktavā (piemērs virtenēm: VI 003 #5, #5 norāda, ka noliktavā kopumā ir 5 šādas virtenes)
  2. Ja dekors Jums patīk, uzklikšķiniet PIEVIENOT GROZAM. Groza sadaļā, kas ir lapas augšējā labajā sturī, būs redzams vienību skaits, ko izvēlējāties, lapas apakšējā malā būs redzams groza satura pašreizējā summa.
  3. Uzklikšķinot uz sadaļu GROZS, varēsiet apskatīt izvēlētos dekorus, skaitu, cenu un kopējo summu. Šajā brīdī varat koriģēt pasūtījumu, noņemot vai pievienojot papildu skaitu vai dekorus.
  4. Kad saprotat, ka pasūtījums ir tieši tāds, kādu vēlaties, noformējiet pasūtījumu.

Ievadiet savus kontaktdatus un, kas ir svarīgi-  DATUMU uz kuru vēlaties konkrētos dekorus iznomāt.

Tālāk mēs ar Jums 2 darba dienu laikā sazināsimies par pieprasījuma saņemšanu un apstiprināšanu. Ja pasūtījums ir steidzams, lūdzam pēc pasūtījuma nosūtīšanas ar mums sazināties.

Saņemšana

Kad esiet saņēmis apstiprinājumu, varam sarunāt tikšanos, kurā apskatat pieprasītos dekorus un parakstat nomas līgumu, ar kuru variet iepazīties jau savlaicīgi (līgums atrodams lapas noslēgumā).

Atgriešana

Dekorācijas lūdzam nodot iepriekš sarunātajā dienā, lai varam priecēt arī citus, kuri vēlas iznomāt konkrētos dekorus. Par papildlaikiem ir iespējams vienoties, atsevišķi to saskaņojot un ņemot vērā nomas līgumā noteiktos punktus.

Laikus aicinām, izturēties pret nomas dekorācijām tā, it kā tās būtu Jūsu pašu un vēl vairāk- vīra/ sievas mātes  ģimenes relikvijas vāze.

Nomas līgumā pie nomas cenas tiek norādīta arī dekora/ inventāra vērtība. Ja iznomātais produkts tiek atgriezts neapmierinošā stāvoklī, jāsedz ir tā vērtība.

Ja viss ir bijis kārtībā, tiekoties parakstām pieņemšanas – nodošanas aktu un tiekamies, cerams, arī citu svētku vai projektu realizācijas procesos.

Nomas līguma paraugs

SIA “Sajūtu mednieces” (turpmāk tekstā IZNOMĀTĀJS), reģistrācijas Nr.: LV40103389326, juridiskā adrese: Avotu iela 3, Peltes, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150, kuru pārstāv valdes locekle Līva Vīgante, no vienas puses un __________________________, personas kods _______ – ______ tālāk tekstā NOMNIEKS) no otras puses, abi kopā – “Puses” apliecina, ka, izsakot gribu brīvi, bez maldības, viltus vai spaidiem, ir panākta pilnīga vienošanās par sekojoša līguma, turpmāk tekstā – ”LĪGUMA”, noslēgšanu:
1) Ņemot vērā, ka IZNOMĀTĀJS piedāvā svētku inventāra nomas pakalpojumus; un
2) Ievērojot NOMNIEKA izteikto vēlmi nomāt IZNOMĀTĀJAM piederošo nomas inventāru;
Puses vienojas par sekojošo:

I LĪGUMA PRIEKŠMETS
IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS saņem nomā IZNOMĀTĀJAM piederošo inventāru, kura specifikācija, daudzums, nomas termiņš, nomas maksa un citi parametri ir aprakstīti Pieņemšanas – nodošanas aktā (pielikumā nr. 1).

II PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. NOMNIEKA tiesības un pienākumi
2.1.1. Nomniekam ir tiesības netraucēti lietot iznomāto inventāru Nomas termiņa laikā pēc saviem ieskatiem, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus un šī līguma noteikumus.
2.1.2. Nomniekam saņemot inventāru nomā, ir tiesības pārbaudīt inventāru vizuāli un pārliecināties par tā darbotiesspēju.
2.1.3. Nomniekam ir pienākums lietot inventāru ar krietna saimnieka rūpīgumu, izmantot tikai to paredzētajam nolūkam un funkcijai, precīzi ievērojot to lietošanas, kopšanas, glabāšanas un transportēšanas instrukcijās noteikto, bet gadījumos, ja instrukcijas nav, tad vadoties pēc principa, lai Nomas priekšmeti tiktu lietoti, tīrīti, uzglabāti un transportēti tādā veidā, lai saglabātu to funkcionalitāti, nepieļautu bojāšanu vai bojāeju un vērtības samazināšanu.
2.1.4 Nomniekam, pirms Iznomātāja inventāra saņemšanas, ir pienākums izpildīt šī līguma p. 2.2.1. nosacījumus.
2.1.5. Šī līguma 2.2.3. punkta paredzētajā gadījumā Nomniekam jāpārtrauc inventāra lietošana un pēc Iznomātāja prasības, mutiskas un/vai rakstiskas,  1 kalendārās dienas laikā jāatgriež inventārs Iznomātājam.
2.1.6. Nomniekam inventārs Iznomātājam jāatgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tas saņemts, ņemot vērā inventāra dabisko nolietojumu. Inventārs jāatdod Iznomātājam Baznīcas ielā 37, Rīgā, SIA Sajūtu Mednieces veikalā, kur tas saņemts, ja vien Puses Pieņemšanas – nodošanas aktā nav vienojušās citādāk.
2.1.7. Nomnieks nav tiesīgs bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas pārvietot inventāru uz citu inventāra lietošanas vietu vai nodot inventāru lietošanā tālāk trešajai personai.
2.1.8. Nomniekam ir jānodrošina Iznomātāja pārstāvja piekļūšana inventāra lietošanas vietai, ja Iznomātājs vēlas iepazīties ar to, ar inventāra lietošanu vai tā tehnisko stāvokli.
2.1.9. Nomnieks ir tiesīgs pirms termiņa vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Iznomātāju, saņemot atpakaļ iemaksāto Nomas maksu. Pēc šī termiņa Iznomājs ir tiesīgs neatgriezt Nomnieka iemaksāto nomas maksu.

2.2. IZNOMĀTĀJA tiesības
2.2.1. Iznomātājs pirms, kā arī pēc inventāra nodošanas Nomnieka lietošanā ir tiesīgs pieprasīt ziņas par Nomnieku, kas saistītas ar inventāra nomu  – tajā skaitā, bet ne tikai: inventāra lietošanas vieta, inventāra nomas termiņš, par inventāru atbildīgās personas vārds, uzvārds un telefona numurs).
2.2.2. Iznomātājs pirms, kā arī pēc inventāra nodošanas Nomniekam ir tiesīgs pārbaudīt inventāru, lai tas atbilst līgumā atrunātajiem nosacījumiem.
2.2.3. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to brīdinot Nomnieku, un prasīt inventāra atgriešanu, ja Nomnieks nepilda šī līguma saistības, it sevišķi nomas maksājumu un inventāra pienācīgu uzturēšanu. Ja inventārs tiek neatgriezeniski sabojāts Nomnieks maksā Iznomātājam inventāra vērtību, par kuru Puses ir vienojušās Pieņemšanas – nodošanas aktā (Pielikums nr. 1).
2.2.4. Iznomātājs nedrīkst traucēt Nomniekam  nodotā inventāra lietošanu, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Līgumā, vai, ja ir nepieciešams veikt aizsardzības pasākumus, kad Nomnieks pārkāpj šī Līguma saistības.
2.2.5. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām inventāra lietošanas laikā Nomnieka, trešo pušu  vai Nepārvaramas varas vainas dēļ.

2.3. NOMNIEKA atbildība
2.3.1. Nomnieks ir atbildīgs par visiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies Nomnieka vainas dēļ, izņemot inventāra dabisko nolietojumu.
2.3.2. Par bojā gājušu, nozagtu vai nozaudētu inventāru Nomnieks atlīdzina Iznomātājam inventāra vērtību, par kuru Puses ir vienojušās Pieņemšanas – nodošanas aktā (Pielikums nr. 1).
2.3.3. Nomnieks netiek atbrīvots no pārējo zaudējumu atlīdzināšanas, kas Iznomātājam radušies Nomnieka vainas dēļ sakarā ar inventāra bojāeju, nozaudēšanu, zādzību, sabojāšanos vai citiem šī līguma pārkāpumiem.
2.3.4. Ja Nomnieks pārkāpj šī Līguma p.  2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8. nosacījumus, tad Nomniekam tiek piemērots Līgumsods EUR 100.00 apmērā par katru gadījumu, kurš ir jāiemaksā ar pārskaitījumu Iznomātāja kontā vai skaidrā naudā Iznomātāja kasē 3 darba dienu laikā. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no uzņemto saistību izpildes.

III LĪGUMA DARBĪBAS UN INVENTĀRA NOMAS TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz inventārs tiek nodots atpakaļ lietošanas kārtībā un finansiālās saistības starp iznomātāju un nomnieku ir nokārtotas.
3.2. Nomas termiņš stājas spēkā ar dienu, kad Puses paraksta Pieņemšanas nodošanas aktu un Iznomātājs ir saņēmis Līguma Pielikumā nr. 1 minēto inventāra nomas samaksu. Nomas termiņš ir visas kalendārās dienas, kas ir nepieciešamas, lai inventāru saņemtu, lietotu un atgrieztu Iznomātājam. Jauna nomas diena sākas plkst. 12.00
3.3. Puses vienojas, ka, lai arī  ne vienmēr var paredzēt precīzu Nomas termiņu, Nomnieks ir atbildīgs par iznomātā inventāra atgriešanu noteiktā termiņā. Nomnieks apzinās, ka inventāra neatgriešana noteiktā termiņā Iznomātājam var radīt neērtības un papildus izdevumus, tādēļ apņemas samaksāt Iznomātājam dubultu likmi par katru nomas dienu, kas pārsniedz nomas termiņu, bet ne vairāk kā inventāra vērtību, kas atrunāta Līguma Pielikumā nr. 1.

IV NOMAS MAKSA UN MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM
4.1. Inventāra nomas maksa un maksa par pakalpojumiem ir atrunāta Līguma Pielikumā nr. 1.
4.2. Nomas maksu un maksu par Iznomātāja sniegtajiem pakalpojumiem Nomnieks pārskaita uz Iznomātāja norādīto kontu vai samaksājot skaidrā naudā 100% apjomā pirms Inventāra saņemšanas un Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas .

V  CITI NOTEIKUMI
5.1. Inventārs ir SIA „Sajūtu Mednieces” īpašums.
5.2. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tādējādi nodarītos zaudējumus. Katra puse atsevišķi ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību izpildi pret trešajām personām, ja tādas ir.
5.3. Par Līgumā minēto maksājumu termiņa nokavējumu vainīgā puse maksā otrai pusei līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu.
5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvaramas varas apstākļi, kas radušies Līguma darbības laikā, kuru Puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas anomālas dabas parādības, ko apliecina kompetentu iestāžu atzinums,   streiks, karš, militāri manevri, valsts institūciju akti un darbības.
5.5. Līguma labojumi un grozījumi ir pusēm saistoši, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
5.6. Visas domstarpības, kas rodas, izpildot šo līgumu, līgumslēdzējpuses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi var tikt risināti Rīgas šķīrējtiesā.
5.7. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 2 lapām, kam ir vienāds juridiskais spēks un vienu pielikumu, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Šī Līguma viens eksemplārs atrodas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka, un ir saistošs kā Iznomātājam, tā arī Nomniekam, kā arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.